qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom,którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, który ma zawartą umowę z Funduszem.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991), z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Osoby uprawnione, które po dniu 1 stycznia 2017 r. chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, są zobligowane do niezwłocznego kontaktu osobistego, telefonicznego lub poprzez strony internetowe z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym co do miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach. Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowały informatory i instrukcje dla lekarzy, pozwalające na szybkie i sprawne potwierdzenie lub uzyskanie nowego uprawnienia.    

Powyższe zmiany nie dotyczą lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów ubezpieczenia zdrowotnego, tj. będącymi świadczeniodawcami, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u takiego świadczeniodawcy.

Dbając o dobro pacjentów i lekarzy, oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowały szczegółowe informacje na temat procedowania wyżej przedstawionej zmiany, zapraszają do siedzib i delegatur oraz zalecają jak najszybszy kontakt, tak aby z końcem roku 2016 wszystkie osoby uprawnione były przygotowane do zmian zgodnych z decyzją ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Źródło: Centrala NFZ

 

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki/higienistki szkolne).

Podstawą rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w zakresach wykazanych w załączniku nr 4 do Zarządzenia jest przekazanie dokumentów rozliczeniowych:

każdorazowo

 • za pomocą komunikatu REF poprzez Portal Świadczeniodawcy wraz z przedłożeniem faktury/rachunku w wersji papierowej, lub
 • w formie elektronicznej (e-dokument) faktury/rachunku za pomocą komunikatu FAKT/RACH poprzez Portal Świadczeniodawcy

wraz z OŚWIADCZENIEM stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia w formie pisemnej w postaci

 • papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania świadczeniodawcy,
  lub
 • elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

W przypadku braku oświadczenia płatność zostanie wstrzymana i nastąpi w ciągu 7 dni od dnia uzupełnienia oświadczenia jednak nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do ŁOW NFZ.

Czytaj więcej

 

W związku z rozszerzeniem słownika innych powodów skreśleń w aplikacji AP-KOLCE oraz udostępnieniem  informacji o obowiązującej konfiguracji słownika świadczeń, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 30.09.2016 około godziny 22:00 zaplanowana została aktualizacja aplikacji ap-kolce oraz usług sieciowych dla środowiska produkcyjnego i testowego. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu.

Czytaj więcej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), w dniu dzisiejszym uruchomiony został system IOWISZ.

System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

Czytaj więcej

 

Od 1 września 2016 r. pacjent, po ukończeniu 75 roku życia, nabywa prawo do uzyskania bezpłatnych leków z listy leków refundowanych dla seniora, zgodnie z Art. 43a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Minister Zdrowia w dn. 23.08.2016 r. opublikował komunikat w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom którzy ukończyli 75 rok życia.

W komunikacie tym zostały opisane dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, aby pacjent otrzymał receptę na leki wydawane bezpłatnie:

 1. Pacjent musi mieć ukończony 75 rok życia.
 2. Pacjent musi mieć złożoną deklarację u świadczeniodawcy, który wystawi mu receptę z uprawnieniem „S”.
 3. Świadczeniodawca (lub lekarz udzielający świadczeń) musi mieć zawartą umowę z Funduszem o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. Lekarz wystawiający receptę dla seniora musi mieć co najmniej jedno z uprawnień:
  • Lekarz – medycyny rodzinnej (ogólnej) ze specjalizacją I lub II stopnia lub specjalista lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej.
  • Lekarz – chorób wewnętrznych ze specjalizacją I lub II stopnia lub specjalista.
  • Lekarz – pediatra ze specjalizacją I lub II stopnia lub specjalista.

Wystawianie recept z uprawnieniem „S” w mMedica.

Uprawnienie „S” zostanie umieszczone na recepcie w polu „Uprawnienia dodatkowe”, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

 1. Pacjent, dla którego wystawiana jest recepta, ma ukończone 75 lat.
 2. Recepta jest wystawiana w komórce POZ, tzn. że w strukturze organizacyjnej komórki jest wpisany kod resortowy części IX = HC.1.3.1- Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Pacjent ma złożoną deklarację u tego świadczeniodawcy.
 4. Lekarz/Pielęgniarka wystawiająca receptę posiada uprawnienie do wystawiania recept z uprawnieniem „S”, tzn., że w opcji: ‘Zarządzanie’ > ‘Konfiguracja’ > ‘Rejestr personelu’ > ‘Dane dodatkowe’ jest zaznaczone pole wyboru „Uprawniony do wystawiania recept na bezpłatne leki dla osób w wieku 75+”.
 5. W przypadku recept „pro autore” oraz „pro familie”, sprawdzany jest tylko wiek pacjenta na recepcie.

  Po spełnieniu powyższych warunków na recepcie zostanie dodane uprawnienie „S”.

  Czytaj więcej