qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

W wersji 5.4.1 aplikacji mMedica została wprowadzona zmiana zgodnie z zarządzeniem Nr 51/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. Dodana została obsługa sposobu wyliczania krotności pozycji rozliczeniowej wg WKW (świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego 1.2).

Sposób wykorzystania współczynnika WKW opisuje instrukcja zamieszczona poniżej.
Link do instrukcji

Źródło: http://mmedica.asseco.pl/FAQ.aspx

 

 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 57/2016/DSOZ

29-06-2016

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej

 Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że na podstawie § 4. 1. rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna) przekaże w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

Powyższe informacje świadczeniodawcy sporządzą według stanu na dzień 1 sierpnia 2016r.

Na podstawie przekazanych do ŁOW NFZ danych zostaną przygotowane aneksy do umów zapewniające średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej o 800zł. Naliczona kwota obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie przypominamy że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której wyżej mowa, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

O terminie uruchomienia dedykowanego narzędzia w Portalu Świadczeniodawcy do przekazywania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych poinformujemy osobnym komunikatem.

Kontakt: 42 275 41 54, 42 275 48 81, 42 275 48 84

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach, którzy odwiedzają Państwa w domach, podając się za pracowników NFZ, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że PRACOWNICY NFZ NIGDY NIE ODWIEDZAJĄ PACJENTÓW W DOMACH.

Wszystkie sprawy związane z wykonywaniem zadań przez NFZ załatwiane są przez pracowników Funduszu wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibach NFZ lub telefonicznie.

Jedyny wyjątek, w przypadku którego pracownicy NFZ mogą wykonywać swoją pracę poza siedzibą NFZ stanowią zorganizowane akcje i różnego rodzaju imprezy, takie jak np. Senioralia, obchody Światowego Dnia Łapania za Biust, Dzień Osób Niepełnosprawnych organizowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi, czy możliwość założenia konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, w trakcie wizyt w różnych instytucjach publicznych/zakładach pracy na terenie działalności oddziału Funduszu.

Ponadto wskazujemy, iż wszyscy pracownicy NFZ, w trakcie wykonywania pracy, zarówno w siedzibie, jak i poza siedzibą NFZ, mają obowiązek noszenia identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem, na którym są zatrudnione.

Prosimy o szczególną czujność i niewpuszczanie do domu oszustów oraz nieprzykazywanie ani osobiście, ani telefonicznie jakichkolwiek danych osobowych nieuprawnionym osobom.

Każdy przypadek wskazujący na wyłudzanie danych osobowych prosimy zgłaszać na policję.

Źródło: Dział Obsługi Świadczeniobiorców

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku w wejściem w życie Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nastąpiła zmiana numeru  postępowania na numer 05-16-000120/POZ/0113/6.

Wobec powyższego, wnioskodawcy, którzy ubiegają się o zawarcie umowy na realizację świadczeń  w POZ od 01.08.2016 r., przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.

Czytaj więcej