qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2016r. nastąpiła zmiana treści oświadczenia o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne.

W związku z powyższym prosimy o składanie wraz z dokumentami rozliczeniowymi za miesiąc styczeń 2017r., prawidłowo wypełnionego oświadczenia według nowego wzoru (załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 122/2016/DSOZ - Załącznik nr 6 do umowy POZ).

 Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy NFZ

 

 Jeśli wybierają się Państwo na ferie za granicę, do krajów UE/EFTA przypominamy, że warto mieć ze sobą kartę EKUZ. Można ją otrzymać od ręki w siedzibach ŁOW NFZ – Łódź, ul. Kopcińskiego 56 lub delegaturach ŁOW NFZ w Sieradzu, Skierniewicach oraz Piotrkowie Trybunalskim. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza nasze prawo, jako osób ubezpieczonych w Narodowym Fundusz Zdrowia, do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej, a także Lichtensteinie, Szwajcarii, Norwegii i Islandii, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w tych krajach.

Należy pamiętać o tym,  że  zasady te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA. W wielu z tych krajów obowiązuje system współpłacenia przez pacjenta, a więc pokrywania części kosztów leczenia z własnych środków finansowych. Koszty tzw. wkładu własnego pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Warto wiedzieć, że w razie choroby, mimo posiadania karty EKUZ, mogą czekać nas dodatkowe wydatki, np. we Francji płaci się za łóżko i wyżywienie w szpitalu, tzw. koszty hotelowe, 18 euro dziennie, w Chorwacji ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić 10 kun za świadczenia udzielone przez lekarza rodzinnego, ginekologa oraz dentystę. Ponadto pacjent w pełni ponosi koszty międzynarodowego transportu sanitarnego do Polski, a w wielu państwach członkowskich UE/EFTA w pełni odpłatne jest także ratownictwo górskie. W związku z tym zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich UE/EFTA nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie osoby, które wybierają się na zagraniczne ferie, szczególnie emerytów i rencistów, zachęcamy do sprawdzenia ważności karty (na awersie karty u dołu) i w razie konieczności wyrobienia nowej.

Uwaga! Jeśli  chcemy złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, można to zrobić na  podstawie stosownego upoważnienia.

Źródło: Centrala NFZ

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345) Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN,
za styczeń – październik 2016 r.

Czytaj więcej

W związku z procesem ostatecznego rozliczenia umów realizowanych w roku 2016, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, prosi Świadczeniodawców, którzy nie złożyli stosownych wniosków o aneksowanie umów
o wartość rzeczywistych kosztów świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji, o złożenie do dnia 01.02.2017r. wypełnionego wniosku wraz z:

  • kartą informacyjną o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji,
  • kalkulacją kosztów rzeczywistych

Czytaj więcej