qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w związku z publikacją dnia 17 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz. 1860), która zgodnie z § 18 wprowadza m. in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  2016, poz. 1793 i 1807) uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają następujące osoby:

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Osób tych nie wpisuje się na listę oczekujących.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 • Na czym polegają zmiany w przepisach dotyczących POZ
 • Komu pomogą wprowadzane zmiany
 • Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie
 • Kto będzie płacił za wizyty lekarskie
 • Czy pacjenci nadal będą potwierdzali prawo do świadczeń
 • Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia
 • Osoby nieubezpieczone bez ubezpieczenia (albo bez prawa do świadczeń opieki zdrowotnej)
 • Dochodzenie kosztów świadczeń innych niż POZ od osób nieposiadających prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
 • Lekarze POZ nie będą obarczani kosztami zrealizowanych recept
 • Dalsze przewidywane zmiany w zakresie POZ

 

Czytaj więcej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady wpisywania świadczeniobiorców na listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o ich udzielanie. W przypadku gdy świadczeniodawca nie ma możliwości bieżącej realizacji świadczeń, zobowiązany jest do wpisania świadczeniobiorcy (za jego lub jego przedstawiciela ustawowego zgodą) na listę oczekujących oraz pisemnego poinformowania świadczeniobiorcy o terminie udzielenia świadczenia wraz z podaniem przyczyny wyboru danego terminu.

Umieszczenie pacjenta na liście oczekujących powinno odbyć się w oparciu o kwalifikację lekarską. Lekarz dokonując kwalifikacji, ocenia sytuację zdrowotną pacjenta jako „przypadek pilny” albo jako „przypadek stabilny”. Pacjenci ocenieni jako „przypadek pilny” umieszczani są na liście oczekujących przed pacjentami o statusie „przypadek stabilny”. Decyzje o pilności udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej podejmuje lekarz w oparciu o kryteria medyczne. Wstępnej oceny pilności przypadku może dokonać lekarz kierujący pacjenta do leczenia specjalistycznego, odnotowując ten fakt na skierowaniu. Taka adnotacja powinna zostać wzięta pod uwagę przez przychodnię realizującą poradę specjalistyczną.

Czytaj więcej

 

Osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest „wsteczne” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego - takie zmiany zaczną obowiązywać od 12 stycznia 2017 r.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia), ale nią nie była (gdyż np. nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny) i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia w przypadku „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem jest dokonanie przez płatnika składek  np. w przypadku pracownika przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta-rencisty przez ZUS/KRUS, zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Czas na „wsteczne” zgłoszenie to 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Dodatkowo – w terminie do 90 dni od wejścia ustawy w życie – nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne (ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że każda placówka medyczna, która posiada umowę na świadczenia opieki zdrowotnej z NFZ, w przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń, powinna poinformować o tym fakcie pacjenta. Jednocześnie, powinna przedstawić wynikającą z nowych przepisów możliwość „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.  

Zgłoszenie może dotyczyć takich osób, które w czasie korzystania ze świadczeń mogły być zgłoszone przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - spełniały przesłanki do bycia członkiem rodziny tzn.:

 • były dzieckiem własnym; dzieckiem małżonka; dzieckiem przysposobionym; wnukiem albo dzieckiem, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18-go roku życia, a jeżeli uczy się dalej - do ukończenia 26-go roku życia; natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
 • małżonkiem,
 • wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Łódzki Oddział NFZ od piątku 18 listopada będzie za pomocą SMS-ów przypominał pacjentom o zbilżającej się wizycie u lekarza specjalisty.

4 dni przed wizytą SMS-y otrzymają pacjenci poradni: onkologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych i endokrynologicznych, którzy zapisali się na pierwszą wizytę.

SMS-a, którego nadawcą jest ŁOW NFZ, można się spodziewać codziennie około godziny 14.

W wiadomości jest numer telefonu do rejestracji przychodni po to, aby w razie potrzeby odwołać wizytę, z której nie można skorzystać. Wolny termin zostanie zaproponowany innemu pacjentowi i skróci czas jego oczekiwania w kolejce do lekarza.

Jeśli wizyta nie zostanie odwołana, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W tym roku z umówionych wizyt do poradni objętych pilotażem nie skorzystało prawie 4,5 tys. pacjentów.

Odwołana w porę wizyta to krótszy czas oczekiwania innych pacjentów i szacunek okazany lekarzom.

Źródło: Centrala NFZ