qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

ZARZĄDZENIE Nr 124/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej

W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach, którzy odwiedzają Państwa w domach, podając się za pracowników NFZ, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że PRACOWNICY NFZ NIGDY NIE ODWIEDZAJĄ PACJENTÓW W DOMACH. Wszystkie sprawy związane z wykonywaniem zadań przez NFZ załatwiane są przez pracowników Funduszu wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibach NFZ lub telefonicznie.

Czytaj więcej

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom,którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, który ma zawartą umowę z Funduszem.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991), z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Osoby uprawnione, które po dniu 1 stycznia 2017 r. chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, są zobligowane do niezwłocznego kontaktu osobistego, telefonicznego lub poprzez strony internetowe z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym co do miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach. Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowały informatory i instrukcje dla lekarzy, pozwalające na szybkie i sprawne potwierdzenie lub uzyskanie nowego uprawnienia.    

Powyższe zmiany nie dotyczą lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów ubezpieczenia zdrowotnego, tj. będącymi świadczeniodawcami, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u takiego świadczeniodawcy.

Dbając o dobro pacjentów i lekarzy, oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowały szczegółowe informacje na temat procedowania wyżej przedstawionej zmiany, zapraszają do siedzib i delegatur oraz zalecają jak najszybszy kontakt, tak aby z końcem roku 2016 wszystkie osoby uprawnione były przygotowane do zmian zgodnych z decyzją ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Źródło: Centrala NFZ

 

W  związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa NFZ 114/2016/DGL z dnia 16 listopada 2016 r., Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept oraz aktualizację danych osobowych w Portalu Personelu został przesunięty do 30 czerwca 2017 roku.

Źródło: Centrala NFZ

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki/higienistki szkolne).

Podstawą rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w zakresach wykazanych w załączniku nr 4 do Zarządzenia jest przekazanie dokumentów rozliczeniowych:

każdorazowo

  • za pomocą komunikatu REF poprzez Portal Świadczeniodawcy wraz z przedłożeniem faktury/rachunku w wersji papierowej, lub
  • w formie elektronicznej (e-dokument) faktury/rachunku za pomocą komunikatu FAKT/RACH poprzez Portal Świadczeniodawcy

wraz z OŚWIADCZENIEM stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia w formie pisemnej w postaci

  • papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania świadczeniodawcy,
    lub
  • elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

W przypadku braku oświadczenia płatność zostanie wstrzymana i nastąpi w ciągu 7 dni od dnia uzupełnienia oświadczenia jednak nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do ŁOW NFZ.

Czytaj więcej