qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), w dniu dzisiejszym uruchomiony został system IOWISZ.

System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

Czytaj więcej

 

W związku z rozszerzeniem słownika innych powodów skreśleń w aplikacji AP-KOLCE oraz udostępnieniem  informacji o obowiązującej konfiguracji słownika świadczeń, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 30.09.2016 około godziny 22:00 zaplanowana została aktualizacja aplikacji ap-kolce oraz usług sieciowych dla środowiska produkcyjnego i testowego. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu.

Czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki  przypomina, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1628) zwanym dalej rozporządzeniem zmieniającym, w stosunku do Świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna zastosowanie znajduje tryb określony w § 2 ust. 4 – 9 i ust. 10 zdanie pierwsze  w związku z § 4 ust. 6 i 8 rozporządzenia zmieniającego. Powyższe oznacza, że ww. Świadczeniodawcy po otrzymaniu zmiany umowy wprowadzającej dodatkowe środki na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej od 1 września 2016r. niezwłocznie winni przekazać propozycję podziału środków:

 1. związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne, działającym u świadczeniodawcy albo
 2. upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1
  w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków porozumienia w sprawie podziału tych środków albo uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela tego samorządu w sprawie sposobu ich podziału, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji.
  Świadczeniodawca niezwłocznie po zawarciu porozumienia albo uzyskania pozytywnej opinii, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z kopią porozumienia albo kopią pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków,
  o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego, dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 3. w przypadku niezawarcia porozumienia albo nieuzyskania pozytywnej opinii w terminie określonym powyżej, świadczeniodawca niezwłocznie dokonuje podziału tych środków w równej miesięcznej wysokości w sposób określony
  w § 4 ust. 6 pkt 1 ,i niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału wraz z podpisanymi zmienionymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Czytaj więcej

Od 1 września 2016 r. pacjent, po ukończeniu 75 roku życia, nabywa prawo do uzyskania bezpłatnych leków z listy leków refundowanych dla seniora, zgodnie z Art. 43a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Minister Zdrowia w dn. 23.08.2016 r. opublikował komunikat w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom którzy ukończyli 75 rok życia.

W komunikacie tym zostały opisane dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, aby pacjent otrzymał receptę na leki wydawane bezpłatnie:

 1. Pacjent musi mieć ukończony 75 rok życia.
 2. Pacjent musi mieć złożoną deklarację u świadczeniodawcy, który wystawi mu receptę z uprawnieniem „S”.
 3. Świadczeniodawca (lub lekarz udzielający świadczeń) musi mieć zawartą umowę z Funduszem o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. Lekarz wystawiający receptę dla seniora musi mieć co najmniej jedno z uprawnień:
  • Lekarz – medycyny rodzinnej (ogólnej) ze specjalizacją I lub II stopnia lub specjalista lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej.
  • Lekarz – chorób wewnętrznych ze specjalizacją I lub II stopnia lub specjalista.
  • Lekarz – pediatra ze specjalizacją I lub II stopnia lub specjalista.

Wystawianie recept z uprawnieniem „S” w mMedica.

Uprawnienie „S” zostanie umieszczone na recepcie w polu „Uprawnienia dodatkowe”, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

 1. Pacjent, dla którego wystawiana jest recepta, ma ukończone 75 lat.
 2. Recepta jest wystawiana w komórce POZ, tzn. że w strukturze organizacyjnej komórki jest wpisany kod resortowy części IX = HC.1.3.1- Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Pacjent ma złożoną deklarację u tego świadczeniodawcy.
 4. Lekarz/Pielęgniarka wystawiająca receptę posiada uprawnienie do wystawiania recept z uprawnieniem „S”, tzn., że w opcji: ‘Zarządzanie’ > ‘Konfiguracja’ > ‘Rejestr personelu’ > ‘Dane dodatkowe’ jest zaznaczone pole wyboru „Uprawniony do wystawiania recept na bezpłatne leki dla osób w wieku 75+”.
 5. W przypadku recept „pro autore” oraz „pro familie”, sprawdzany jest tylko wiek pacjenta na recepcie.

  Po spełnieniu powyższych warunków na recepcie zostanie dodane uprawnienie „S”.

  Czytaj więcej

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345) Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – maj 2016 r.

Czytaj więcej