qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - grudzień 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 89/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów. Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) oraz § 2 ust. 8, w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej „rozporządzeniem zmieniającym OWU”, zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej

 

Wydział Ekonomiczno-Finansowy NFZ informuje, iż w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia za miesiące lipiec-sierpień 2016 r., świadczeniodawcy zobowiązani są do składania w ŁOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 roku (400 zł na etat).

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku, świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju POZ, w celu rozliczenia kwot na zwiększenie finansowania świadczeń, o których mowa w § 3 oraz § 4 w ust. 6 pkt 1 rozporządzenia  za miesiące lipiec-sierpień 2016 r., zobowiązani są do składania w ŁOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy POZ (stanowiącej załącznik nr 2 do ww. zarządzenia).

Czytaj więcej

 

 

W module  „Statystyka JGP” w danych za 2015 r. udostępniono statystyki dotyczące realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych (typ umowy SZP 03/6), które zostały przejęte do kontraktowania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z odmiennym sposobem sprawozdawania świadczeń w stosunku do systemu JGP dane te są prezentowane z poziomu zakresu świadczeń w celu zaprezentowania miar statystycznych dla unikalnej hospitalizacji pacjenta.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

W wersji 5.4.1 aplikacji mMedica została wprowadzona zmiana zgodnie z zarządzeniem Nr 51/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. Dodana została obsługa sposobu wyliczania krotności pozycji rozliczeniowej wg WKW (świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego 1.2).

Sposób wykorzystania współczynnika WKW opisuje instrukcja zamieszczona poniżej.
Link do instrukcji

Źródło: http://mmedica.asseco.pl/FAQ.aspx