qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 57/2016/DSOZ

29-06-2016

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej

W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach, którzy odwiedzają Państwa w domach, podając się za pracowników NFZ, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że PRACOWNICY NFZ NIGDY NIE ODWIEDZAJĄ PACJENTÓW W DOMACH.

Wszystkie sprawy związane z wykonywaniem zadań przez NFZ załatwiane są przez pracowników Funduszu wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibach NFZ lub telefonicznie.

Jedyny wyjątek, w przypadku którego pracownicy NFZ mogą wykonywać swoją pracę poza siedzibą NFZ stanowią zorganizowane akcje i różnego rodzaju imprezy, takie jak np. Senioralia, obchody Światowego Dnia Łapania za Biust, Dzień Osób Niepełnosprawnych organizowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi, czy możliwość założenia konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, w trakcie wizyt w różnych instytucjach publicznych/zakładach pracy na terenie działalności oddziału Funduszu.

Ponadto wskazujemy, iż wszyscy pracownicy NFZ, w trakcie wykonywania pracy, zarówno w siedzibie, jak i poza siedzibą NFZ, mają obowiązek noszenia identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem, na którym są zatrudnione.

Prosimy o szczególną czujność i niewpuszczanie do domu oszustów oraz nieprzykazywanie ani osobiście, ani telefonicznie jakichkolwiek danych osobowych nieuprawnionym osobom.

Każdy przypadek wskazujący na wyłudzanie danych osobowych prosimy zgłaszać na policję.

Źródło: Dział Obsługi Świadczeniobiorców

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku w wejściem w życie Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nastąpiła zmiana numeru  postępowania na numer 05-16-000120/POZ/0113/6.

Wobec powyższego, wnioskodawcy, którzy ubiegają się o zawarcie umowy na realizację świadczeń  w POZ od 01.08.2016 r., przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.

Czytaj więcej

 

 Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że na podstawie § 4. 1. rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna) przekaże w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

Powyższe informacje świadczeniodawcy sporządzą według stanu na dzień 1 sierpnia 2016r.

Na podstawie przekazanych do ŁOW NFZ danych zostaną przygotowane aneksy do umów zapewniające średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej o 800zł. Naliczona kwota obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie przypominamy że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której wyżej mowa, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

O terminie uruchomienia dedykowanego narzędzia w Portalu Świadczeniodawcy do przekazywania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych poinformujemy osobnym komunikatem.

Kontakt: 42 275 41 54, 42 275 48 81, 42 275 48 84

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

ZARZĄDZENIE Nr 62/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej