qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Aktualności mMedica

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345) Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń - listopad 2016 r.

Czytaj więcej

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Czytaj więcej

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisania ugody (dokument regulujący zobowiązanie pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu za 2016 r.) w terminie nieprzekraczającym do dnia 14 lutego 2017 r. !!!

 • Ugodę należy podpisać osobiście w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) - Dział Obsługi Umów; tel. 42 275 40 11; 42 275 49 77. Ponadto informujemy, że Dział Obsługi Umów w dniach 9-10 luty będzie pracował do godz. 18:00. Wjazd na teren NFZ będzie możliwy od ul. Wydawniczej (dwie bramy).

 • Umowy - ugody zostaną udostępnione Państwu w formie elektronicznej w terminie do dnia 28.02.2017r. ŁOW NFZ poinformuje odrębnym komunikatem na Portalu Świadczeniodawcy o dokładnej dacie udostępnienia.

 • Po udostępnieniu w formie elektronicznej umów-ugód należy niezwłocznie przesłać wniosek dotyczący nr rachunku bankowego zgodnego z określonym w podpisanej ugodzie. Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej (nr faxu 42-275-40-53, 42-275-49-01). Wówczas ŁOW NFZ zatwierdzi umowy - ugody w systemie informatycznym i dokona odpowiednich ustawień blokad w celu umożliwienia ich rozliczenia.

 • Kwota wynikająca z prawidłowo wystawionych faktur wraz z raportem statystycznym płatna będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia Oddziałowi Funduszu dokumentów oraz skorygowania sprawozdanych w systemie informatycznym świadczeń w ten sposób, że świadczenia wykazane jako wykonane ponad liczbę wynikającą z zawartych umów zostaną przeniesione do umów-ugód.

 • Umowy - ugody zostaną odblokowane na okres do 23.06.2017 r. Ostatecznych rozliczeń ugód należy dokonać w terminie do 30.06.2017 r. Po tym terminie wnioski o odblokowanie w celu rozliczenia ugód nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań związanych z rozliczeniem ugód należy kontaktować się z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym pod numerami telefonów:42-275-49-21, 42-275-49-33, 42-275-49-35, 42-275-48-20, 42-275-49-75, 42-275-49-20, 42-275-49-26, 42-275-49-34, 42-275-48-34

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy NFZ

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizujących świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo - leczniczym, świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży (kody zakresów 14.5160.026.04, 14.5161.026.04), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach:

 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - SPO
 • Opieka paliatywna i hospicyjna - OPH

w wyniku, których zostaną zawarte umowy wieloletnie od 1 lipca 2017 roku na okres 5 lat, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na spotkanie informacyjne.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli oferentów zamierzających złożyć oferty w w/w rodzajach świadczeń.

Spotkanie odbędzie się w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej mieszczącej się przy Al. Politechniki 3a w dniu 9 lutego o godzinie 11:00. Przewidywany czas trwania 2 godziny.

W trakcie spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

 • sposobu komunikowania oferentów o ogłoszonych postępowaniach oraz zamieszczonych materiałach informacyjnych,
 • prawidłowego składania ofert,
 • zakresu wymaganej od oferentów dokumentacji, jaką należy dołączyć do ofert,
 • przygotowania oferentów do kontroli przeprowadzanych przez komisję konkursową,
 • warunków zawierania umów w w/w rodzajach,
 • kryteriów oceny ofert w w/w rodzajach.

Ze względów organizacyjnych (sala może pomieścić 200 osób) prosimy o przybycie na spotkanie wyłącznie oferentów zainteresowanych składaniem ofert w w/w rodzajach.

Spotkania dotyczące pozostałych rodzajów świadczeń odbędą się w kolejnych terminach.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej