mMedica to...

mMedica to rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby zarówno tych, dla których głównym zadaniem, jakie ma realizować program, są rozliczenia z NFZ, jak i tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają przyspieszenie i wspomaganie obsługi pacjenta oraz tworzenie dokumentacji medycznej.

mMedica to program stworzony przez specjalistów w swojej branży. Funkcje obsługi rozliczeń z NFZ projektowali i tworzyli specjaliści od rozliczeń i statystycy. Projektowanie części związanej z obsługą medyczną powierzyliśmy lekarzom. Pracownicy służby zdrowia uczestniczyli również w projektowaniu i weryfikacji interfejsu. Natomiast współpracą z bazą danych i techniczną stroną projektu zajęli się informatycy.

 

Podstawowe cechy

 • mMedica zapewnia pełne rozliczanie z NFZ w nowym formacie
 • mMedica to bogaty pakiet narzędzi wspomagających i przyśpieszających obsługę pacjenta
 • mMedica obsługuje pełną komunikację z NFZ - automatyczne przesyłanie i odbieranie danych, import słowników udostępnianych przez NFZ, obsługa korekt zarówno za rok bieżący, jak i poprzedni.
 • mMedica pozwala na rozbudowę programu przy zachowaniu zarówno zgromadzonych danych, jak i pieniędzy wydanych na zakup poprzednich wersji - rozbudowa w formie rozszerzeń, a nie zakupu nowych programów
 • mMedica gwarantuje płynne przejście z Pakietu Świadczeniodawcy – przeniesienie danych, zarówno z roku bieżącego jak i poprzedniego.
 • mMedica nie narzuca zmiany sposobu pracy przy jednoczesnym otwarciu nowych możliwości
 • mMedica dostosowuje się do potrzeb – możliwość wyboru odpowiedniej wersji aplikacji
 • mMedica zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych – tworzenie kopii zapasowych oraz możliwość odtwarzania bazy na podstawie danych zgromadzonych w NFZ
 • mMedica pozwala zachować ciągłość rozliczeń – kontrola limitów, poprawne sprawozdania zbiorcze z uwzględnieniem wszystkich pozycji od początku obowiązywania umowy
 • mMedica obsługuje funkcje związane z systemem RUM (centralny słownik personelu, karty elektroniczne, kupony)
 • mMedica zabezpiecza przed przesłaniem raportu za ten sam okres z Pakietu Świadczeniodawcy i mMedici
 • mMedica korzysta z wydajnej i bezpłatnej bazy danych pozwalającej na pracę w dużych instalacjach sieciowych – nawet najprostsza wersja programu może pracować w sieci obsługującej wiele stanowisk.

 

Funkcje wersji programu mMedica

 

 Wersja mMedica
Funkcja PS PS+ STD STD+
Kartoteka
Gromadzenie niezbędnych danych pacjenta
Ewidencja dokumentów ubezpieczeniowych
Pobranie statusu ubezpieczenia z systemu eWUŚ
Wysyłanie powiadomień i przypomnień e-mail
Scalanie pacjentów
Zbiorcza archiwizacja pacjentów
Dostęp do danych medycznych pacjenta    
Deklaracje
Wprowadzanie i przegląd deklaracji
Zbiorcze kopiowanie deklaracji
Zbiorcze wycofanie deklaracji
Zmiana daty wycofanych deklaracji
Zmiana roku szkolnego dla medycyny szkolnej
Wydruk deklaracji wyboru świadczeniodawcy
Import deklaracji medycyny szkolnej z pliku XLS
Migracja deklaracji i pacjentów między instalacjami mMedica    
Kolejki oczekujących
Prowadzenie kolejek oczekujących
Przenoszenie pacjentów między kolejkami
Wydruk zbiorczej listy oczekujących
Tworzenie statystyk kolejek oczekujących
Wyznaczanie pierwszego wolnego terminu
Automatyczne wykreślanie pacjentów z kolejki
Rezerwacje
Terminarz – proste planowane wizyt
Podgląd harmonogramów pracy
Wyszukiwanie rezerwacji
Wydruk raportów zaplanowanych wizyt
Dostęp do rejestru skierowań
Możliwość powiązania terminu z kolejką oczekujących
Rozliczenia
Import umów
Wprowadzanie i modyfikacja danych o rozliczeniach
Eksport do NFZ danych sprawozdawczych
Import potwierdzeń do wyeksportowanych danych
Tworzenie i modyfikacja sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ
Tworzenie faktur elektronicznych (eFaktura)
Zbiorcze przeliczanie pozycji rozliczeniowych
Przekodowanie procedur ICD-9    
Zbiorcze przypisanie świadczeń do umowy-ugody
Generowanie raportu z wykonanych świadczeń
Mechanizm kopiowania danych z poprzedniej wizyty
Ewidencja i rozliczanie hospitalizacji    
Zbiorcze dodawanie wizyt    
Zbiorcze dodawanie pozycji rozliczeniowych    
Schematy wizyt dla danych medycznych    
Recepty
Wystawianie i wydruk pustych recept  
Wystawianie i wydruk recept z lekami    
Rejestr wydrukowanych recept Rpw  
Rejestr wizyt receptowych    
Zarządzanie pulami numerów recept  
Dostęp do słownika leków Pharmindex    
Gabinet
Ewidencja istotnych informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach, wykonanych badaniach fizykalnych itp.    
Konfiguracja wyświetlania czynników ryzyka na ekranie wizyty      
Prezentacja 3 ostatnich wizyt pacjenta w danym JOS-ie oraz ostatniej wizyty kompleksowej i recepturowej    
Szablony tekstów standardowych    
Ewidencja chorób przewlekłych    
Prezentacja graficzna rozpoznań      
Ewidencja historii pomiarów ciśnienia    
Ewidencja przeprowadzanych zabiegów    
Ewidencja i przegląd: 
- badań laboratoryjnych
- badań diagnostycznych
- stale podawanych leków
- konsultacji
- hospitalizacji
- rehabilitacji
- zrealizowanych szczepień
- czynników ryzyka
   
Podstawowa obsługa szczepień:
- standardowy kalendarz szczepień
- ewidencja wykonanych szczepień
   
Rozszerzona obsługa szczepień:
- planowanie szczepień dodatkowych
- modyfikacja standardowego kalendarza szczepień
     
Ewidencja i danych antropometrycznych i przegląd w formie tabeli      
Ewidencja badań fizykalnych i przegląd w formie tabelarycznej    
Słownik procedur ICD-9    
Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań:
- na badania laboratoryjne
- na badania diagnostyczne
- do specjalisty
- do szpitala
- na zabiegi rehabilitacyjne
   
Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań do:
- sanatorium
- pielęgniarki położnej
     
Tworzenie, ewidencja i wydruk zleceń na:
- transport
- zaopatrzenie rehabilitacyjne - rehabilitację ogólnoustr. - opiekę długoterminową
     
Tworzenie, ewidencja i wydruk dokumentów:
- zaświadczenie lekarskie
- druk N9 i N14 - zaśw. dla zespołu ds. OoN
- informacja dla lekarza kierującego
- odmowa pacjenta
     
Podstawowa obsługa recept. Wystawianie recept z wykorzystaniem słowników:
- leków własnych
- Pharmindex
- Bazyl
- leków przepisywanych przez lekarza (leki preferowane)
- zapamiętywanie dawkowania i sposobu podawania leku
   
Rozszerzona obsługa recept:
- mechanizm automatycznego wykrywania uprawnień do refundacji recepty "P" dla leków wybranych ze słownika Pharmindex
- obliczanie liczby dni stosowania przepisanego leku
- możliwość edycji leków dodanych na receptę
     
Słownik leków stale podawanych    
Historia przyjmowanych/przepisanych leków    
Nadruk zwolnień na druku L4, dla pacjenta i opiekuna    
Dostęp do Terminarza i możliwość zaplanowania kolejnej wizyty    
Integracja z modułem Stomatologicznym i Komercyjnym    
Podstawowy przegląd historii wizyt - możliwość określenia:
- zakresu dat realizacji
- lekarza realizującego
- komórki organizacyjnej
   
Rozszerzony przegląd historii wizyt - możliwość wyboru zakresu wyświetlanych informacji      
Schematy wizyt dla danych medycznych      
Dopisanie wyniku zleconych badań do wizyty (automatyczne)      
Wydruk zaleceń i podsumowania wizyty    
Rozszerzona konfiguracja ekranów wizyty, danych medycznych, skierowań, recept: - zmiana kolejności wyświetlania przycisków - możliwość wyłączenia nieużywanych przycisków      
Raporty
Raport wystawionych skierowań    
Ilość wizyt z określonym rozpoznaniem
Ilość rozpoznań pierwszorazowych
Liczba świadczeń według realizującego
Raport przepisanych leków    
Raport dotyczący wyników badań    
Generator raportów – narzędzie do definiowania raportów, umożliwia zapis wyniku w formacie XLS, CSV, HTML
Konfiguracja i zarządzanie systemem
Zarządzanie personelem medycznym
Zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień
Tworzenie struktury organizacyjnej
Obsługa rejestru danych osobowych
Składowanie i odtwarzanie danych
Prowadzenie i wydruk ksiąg: - księga przyjęć - księga ratownictwa medycznego
Prowadzenie i wydruk ksiąg: - księga główna przyjęć i wypisów - księga NiŚOLiP - księga zabiegów    
Walidacje definiowane    
Poczta wewnętrzna dla użytkowników programu    
Możliwość wyboru zasobnika drukarki i wydruku dwustronnego    
Możliwość osobnej konfiguracji wydruku kuponów do ewidencji i do skierowań (woj. śląskie)    
Dostęp do formularzy systemowych    
Tworzenie szablonów wydruku na podstawie szablonów systemowych