mMedica to…

mMedica to rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby zarówno tych, dla których głównym zadaniem, jakie ma realizować program, są rozliczenia z NFZ, jak i tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają przyspieszenie i wspomaganie obsługi pacjenta oraz tworzenie dokumentacji medycznej.

mMedica to program stworzony przez specjalistów w swojej branży. Funkcje obsługi rozliczeń z NFZ projektowali i tworzyli specjaliści od rozliczeń i statystycy. Projektowanie części związanej z obsługą medyczną powierzyliśmy lekarzom. Pracownicy służby zdrowia uczestniczyli również w projektowaniu i weryfikacji interfejsu. Natomiast współpracą z bazą danych i techniczną stroną projektu zajęli się informatycy.

Podstawowe cechy

 • mMedica zapewnia pełne rozliczanie z NFZ w nowym formacie
 • mMedica to bogaty pakiet narzędzi wspomagających i przyśpieszających obsługę pacjenta
 • mMedica obsługuje pełną komunikację z NFZ – automatyczne przesyłanie i odbieranie danych, import słowników udostępnianych przez NFZ, obsługa korekt zarówno za rok bieżący, jak i poprzedni.
 • mMedica pozwala na rozbudowę programu przy zachowaniu zarówno zgromadzonych danych, jak i pieniędzy wydanych na zakup poprzednich wersji – rozbudowa w formie rozszerzeń, a nie zakupu nowych programów
 • mMedica gwarantuje płynne przejście z Pakietu Świadczeniodawcy – przeniesienie danych, zarówno z roku bieżącego jak i poprzedniego.
 • mMedica nie narzuca zmiany sposobu pracy przy jednoczesnym otwarciu nowych możliwości
 • mMedica dostosowuje się do potrzeb – możliwość wyboru odpowiedniej wersji aplikacji
 • mMedica zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych – tworzenie kopii zapasowych oraz możliwość odtwarzania bazy na podstawie danych zgromadzonych w NFZ
 • mMedica pozwala zachować ciągłość rozliczeń – kontrola limitów, poprawne sprawozdania zbiorcze z uwzględnieniem wszystkich pozycji od początku obowiązywania umowy
 • mMedica obsługuje funkcje związane z systemem RUM (centralny słownik personelu, karty elektroniczne, kupony)
 • mMedica zabezpiecza przed przesłaniem raportu za ten sam okres z Pakietu Świadczeniodawcy i mMedici
 • mMedica korzysta z wydajnej i bezpłatnej bazy danych pozwalającej na pracę w dużych instalacjach sieciowych – nawet najprostsza wersja programu może pracować w sieci obsługującej wiele stanowisk.

Funkcje wersji programu mMedica

Wersja mMedica
Funkcja                                                                                  PS  PS+ STD STD+ KOM KOM+
Kartoteka
Gromadzenie niezbędnych danych pacjenta
Ewidencja dokumentów ubezpieczeniowych
Pobranie statusu ubezpieczenia z systemu eWUŚ
Wysyłanie powiadomień i przypomnień e-mail
Scalanie pacjentów
Zbiorcza archiwizacja pacjentów
Dostęp do danych medycznych pacjenta
Zbiorcza zamiana kodów terytorialnych
Deklaracje
Wprowadzanie i przegląd deklaracji Nie dotyczy
Zbiorcze kopiowanie deklaracji
Zbiorcze wycofanie deklaracji
Zmiana daty wycofanych deklaracji
Zmiana roku szkolnego dla medycyny szkolnej
Wydruk deklaracji wyboru świadczeniodawcy
Import deklaracji medycyny szkolnej z pliku XLS
Migracja deklaracji i pacjentów między instalacjami mMedica
Kolejki oczekujących
Prowadzenie kolejek oczekujących Nie dotyczy
Przenoszenie pacjentów między kolejkami
Wydruk zbiorczej listy oczekujących
Tworzenie statystyk kolejek oczekujących
Wyznaczanie pierwszego wolnego terminu
Automatyczne wykreślanie pacjentów z kolejki
Komunikacja z AP-KOLCE
Rezerwacje
Terminarz – proste planowane wizyt
Podgląd harmonogramów pracy
Wyszukiwanie rezerwacji
Wydruk raportów zaplanowanych wizyt
Dostęp do rejestru skierowań Nie dotyczy
Możliwość powiązania terminu z kolejką oczekujących
Rozliczenia
Import umów Nie dotyczy
Wprowadzanie i modyfikacja danych o rozliczeniach
Eksport do NFZ danych sprawozdawczych
Import potwierdzeń do wyeksportowanych danych
Tworzenie i modyfikacja sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ
Tworzenie faktur elektronicznych (eFaktura) i ich autoryzacja podpisem elektronicznym
Zbiorcze przeliczanie pozycji rozliczeniowych
Przekodowanie procedur ICD-9
Zbiorcze przypisanie świadczeń do umowy-ugody
Generowanie raportu z wykonanych świadczeń
Mechanizm kopiowania danych z poprzedniej wizyty
Ewidencja i rozliczanie hospitalizacji
Zbiorcze dodawanie wizyt
Zbiorcze dodawanie pozycji rozliczeniowych
Schematy wizyt dla danych medycznych
Recepty
Wystawianie i wydruk pustych recept
Wystawianie i wydruk recept z lekami
Rejestr wydrukowanych recept Rpw
Rejestr wizyt receptowych Nie dotyczy
Zarządzanie pulami numerów recept
Dostęp do słownika leków Pharmindex
Gabinet
Ewidencja istotnych informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach, wykonanych badaniach fizykalnych itp.
Konfiguracja wyświetlania czynników ryzyka na ekranie wizyty
Prezentacja 3 ostatnich wizyt pacjenta w danym JOS-ie oraz ostatniej wizyty kompleksowej i recepturowej
Szablony tekstów standardowych
Ewidencja chorób przewlekłych
Prezentacja graficzna rozpoznań
Ewidencja historii pomiarów ciśnienia
Ewidencja przeprowadzanych zabiegów
Ewidencja i przegląd:
– badań laboratoryjnych
– badań diagnostycznych
– stale podawanych leków
– konsultacji
– hospitalizacji
– rehabilitacji
– zrealizowanych szczepień
– czynników ryzyka
Podstawowa obsługa szczepień:
– standardowy kalendarz szczepień
– ewidencja wykonanych szczepień
Rozszerzona obsługa szczepień:
– planowanie szczepień dodatkowych
– modyfikacja standardowego kalendarza szczepień
Ewidencja danych antropometrycznych i przegląd w formie tabeli
Ewidencja badań fizykalnych i przegląd w formie tabeli
Słownik procedur ICD-9
Obsługa karty DiLO i ChUK
Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań:
– na badania laboratoryjne
– na badania diagnostyczne
– do specjalisty
– do szpitala
– na zabiegi rehabilitacyjne
Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań do:
– sanatorium
– pielęgniarki położnej
Tworzenie, ewidencja i wydruk zleceń na:
– transport
– zaopatrzenie rehabilitacyjne
– rehabilitację leczniczą KRUS
– rehabilitację ogólnoustr.
– opiekę długoterminową
– badania cytologiczne
– badania histopatologiczne
Tworzenie, ewidencja i wydruk dokumentów:
– zaświadczenie lekarskie
– druk OL-9, N14 i PR-4
– zaśw. dla zespołu ds. OoN
– zaśw. przed szczepieniem
– informacja dla lekarza kierującego
– odmowa pacjenta
Ewidencja i wydruk udostępnionych druków medycznych, m.in.:
– Karta zgonu
– Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia
– MZ/N-1A Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego i inne..
 ✓  ✓  ✓
Podstawowa obsługa recept. Wystawianie recept z wykorzystaniem słowników:
– leków własnych
– Pharmindex
– Bazyl
– leków przepisywanych przez lekarza (leki preferowane)
– zapamiętywanie dawkowania i sposobu podawania leku
 ✓
Rozszerzona obsługa recept:
– mechanizm automatycznego wykrywania uprawnień do refundacji recepty “P” dla leków wybranych ze słownika Pharmindex
– obliczanie liczby dni stosowania przepisanego leku
– możliwość edycji leków dodanych na receptę
Słownik leków stale podawanych
Historia wystawionych recept i przepisanych leków
Nadruk zwolnień na druku L4, dla pacjenta i opiekuna
Dostęp do Terminarza i możliwość zaplanowania kolejnej wizyty
Integracja z modułem Stomatologicznym i Komercyjnym
Podstawowy przegląd historii wizyt – możliwość określenia:
– zakresu dat realizacji
– lekarza realizującego
– komórki organizacyjnej
Rozszerzony przegląd historii wizyt – możliwość wyboru zakresu wyświetlanych informacji
Schematy wizyt dla danych medycznych
Dopisanie wyniku zleconych badań do wizyty (automatyczne)
Wydruk zaleceń i podsumowania wizyty
Rozszerzona konfiguracja ekranów wizyty, danych medycznych, skierowań, recept:
– zmiana kolejności wyświetlania przycisków
– możliwość wyłączenia nieużywanych przycisków
Wykres historii przepisanych leków stale podawanych
Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich
Raporty
Raport wystawionych skierowań
Ilość wizyt z określonym rozpoznaniem
Ilość rozpoznań pierwszorazowych
Liczba świadczeń według realizującego
Raport przepisanych leków
Raport dotyczący wyników badań
Generator raportów – narzędzie do definiowania raportów, umożliwia zapis wyniku w formacie XLS, CSV, HTML
Konfiguracja i zarządzanie systemem
Zarządzanie personelem medycznym
Zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień
Tworzenie struktury organizacyjnej
Obsługa rejestru danych osobowych
Składowanie i odtwarzanie danych
Prowadzenie i wydruk ksiąg:
– księga przyjęć
– księga ratownictwa medycznego
Prowadzenie i wydruk ksiąg:
– księga główna przyjęć i wypisów
– księga NiŚOLiP
– księga zabiegów
Walidacje definiowane
Poczta wewnętrzna dla użytkowników programu
Możliwość wyboru zasobnika drukarki i wydruku dwustronnego
Możliwość osobnej konfiguracji wydruku kuponów do ewidencji i do skierowań (woj. śląskie)
Dostęp do formularzy systemowych
Tworzenie szablonów wydruku na podstawie szablonów systemowych
Elektroniczny podpis kwalifikowany
Wielozakładowość