W celu umożliwienia sprawozdawczości produktów rozliczeniowych COVID-19 wymienionych w załączniku nr 2 do Zarządzenia 46/2021/DSOZ poprzez komunikat SWIAD: WYK-BAD w aplikacji mMedica została zaimplementowana dedykowana do tego celu funkcjonalność.

Ewidencja produktów rozliczeniowych COVID-19 realizowana jest z obszarze Ewidencja-> Covid-19

W wymienionym powyżej obszarze dostępna jest sekcja „Wykonane świadczenia Covid-19 w ramach której użytkownik ma dostęp do funkcjonalności:
a)  Dodawania świadczenia -> Przycisk „Nowe”
b) Weryfikacji świadczenia -> Przycisk „Dane”
c) Usuwania świadczenia -> Przycisk „Usuń”

Wybranie przycisku „Nowe” przenosi użytkownika do „Kartoteki pacjenta” , gdzie po wskazaniu pacjenta uaktywnia się okno ewidencji:

W polu „Nr umowy” dostępne są umowy o rodzaju 19- CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE.
Pole „Produkt” to słownik produktów rozliczeniowych COVID-19 przekazywanych komunikatem „WYK-BAD”.

Zapisanie danych do bazy danych następuje poprzez wybranie przycisk „Zatwierdź”.

Przekazanie danych do lokalnego systemu OWNFZ następuje poprzez wysyłkę 1-szej fazy ze wskazaniem:
a) Nr umowy z zakresu 19 – CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE
b) Obszaru sprawozdawczości „Badania POZ/Covid-19”
Wybranie przycisku „Eksportuj” uruchamia wysyłkę do lokalnego OWNFZ.

!!!UWAGA!!!
Funkcjonalność dostępna od wersji 7.0.0.

Dodaj komentarz