W celu umożliwienia sprawozdawczości produktów rozliczeniowych COVID-19 wymienionych w załączniku nr 2 do Zarządzenia 46/2021/DSOZ poprzez komunikat SWIAD: WYK-BAD w aplikacji mMedica została zaimplementowana dedykowana do tego celu funkcjonalność.

Ewidencja produktów rozliczeniowych COVID-19 realizowana jest z obszarze Ewidencja-> Covid-19

W wymienionym powyżej obszarze dostępna jest sekcja “Wykonane świadczenia Covid-19 w ramach której użytkownik ma dostęp do funkcjonalności:
a)  Dodawania świadczenia -> Przycisk “Nowe”
b) Weryfikacji świadczenia -> Przycisk “Dane”
c) Usuwania świadczenia -> Przycisk “Usuń”

Wybranie przycisku “Nowe” przenosi użytkownika do “Kartoteki pacjenta” , gdzie po wskazaniu pacjenta uaktywnia się okno ewidencji:

W polu “Nr umowy” dostępne są umowy o rodzaju 19- CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE.
Pole “Produkt” to słownik produktów rozliczeniowych COVID-19 przekazywanych komunikatem “WYK-BAD”.

Zapisanie danych do bazy danych następuje poprzez wybranie przycisk “Zatwierdź”.

Przekazanie danych do lokalnego systemu OWNFZ następuje poprzez wysyłkę 1-szej fazy ze wskazaniem:
a) Nr umowy z zakresu 19 – CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE
b) Obszaru sprawozdawczości “Badania POZ/Covid-19”
Wybranie przycisku “Eksportuj” uruchamia wysyłkę do lokalnego OWNFZ.

!!!UWAGA!!!
Funkcjonalność dostępna od wersji 7.0.0.

Dodaj komentarz