Informujemy, że wraz wersją 8.2.0 aplikacji mMedica, której wydanie zostało zaplanowane na koniec II kwartału 2022, wyłączona zostanie możliwość przesyłania zleceń w standardzie HL7 CDA (standard wewnętrzny mMedica) dla modułu eWyniki.
Od wersji 8.2.0 aplikacji mMedica komunikacja w module „eWyniki” będzie opierała się tylko i wyłącznie o standard  PIK HL7 CDA. Struktura dokumentów została opracowana w oparciu o wytyczne Centrum e-Zdrowia określone w Instrukcji stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA udostępnianej przez CeZ i szablony:
• Skierowanie – identyfikator szablonu  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4
• Sprawozdanie z badania laboratoryjnego – identyfikator szablonu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17
• Opis badania diagnostycznego – identyfikator szablonu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16

Wyłączenie w mMedica wewnętrznego standardu HL7 CDA podyktowane jest wymaganiem, iż od 1 lipca 2021 r. usługodawcy mają obowiązek za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej zapewnić możliwość wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018 poz. 941).
Zgodnie z tym rozporządzeniem elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:
•    informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
•    informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;
•    karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
•    wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
•    opis badań diagnostycznych innych niż wskazane wyżej.

Dla wersji 8.2.0 aplikacji mMedica pozostanie aktywny mechanizm importu w standardzie HL7 CDA, aby umożliwić import dokumentów wyników dla już wystawionych i wysłanych zleceń. Mechanizm importu w standardzie HL7 CDA zostanie wyłączony w wersji 8.3.0, której wydanie planowanej jest na koniec III kwartału 2022.

Dodaj komentarz