W związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 42/2020/DEF z dnia 20.03.2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosków przez uprawnionych świadczeniodawców o udzielenie dofinansowania na urządzenia informatyczne – komputery przenośne wykorzystywane przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania wraz ze specyfikacją dofinansowania oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 należy składać w wersji papierowej z dopiskiem na kopercie:

 

Dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

równolegle

Specyfikację dofinansowania (załącznik nr 2 do zarządzenia) należy przesłać w wersji elektronicznej (plik excel) na adres e-mail: dotacja@nfz-lodz.pl.

 

W temacie wiadomości należy wpisać kod świadczeniodawcy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.

 

Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę, że w specyfikacji dofinansowania:

  • wartość netto oraz wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 0,00zł,
  • jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej do dofinansowania, w przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV,
  • data wymieniona w kolumnie nr 8 (data odbioru) powinna być tożsama z datą dostawy na fakturze potwierdzającej zakup urządzenia informatycznego. W przypadku braku daty dostawy na fakturze należy przyjąć, że jest tożsama z datą wystawienia faktury,
  • w kolumnach 11 (nazwa urządzenia informatycznego) należy wpisać pełną nazwę towaru wyszczególnioną na fakturze VAT.

 

We wniosku o udzielenie dofinansowania cz. I dane identyfikacyjne uprawnionego świadczeniodawcy w polu „Nazwa” należy wpisać nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą ubiegającego się o dofinansowanie do zakupu oprogramowania. Proszę również zwrócić uwagę na nazwę podmiotu widniejącą na fakturze zakupu jako nabywca. W przypadku błędnej nazwy podmiotu prosimy o załączenie kserokopii noty do treści potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Informujemy ponadto, że korespondencja związana z rozpatrywaniem przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o udzielenie dofinansowania będzie kierowana do Państwa w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w specyfikacji dofinansowania w formie pliku pdf.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: wef_informatyzacja@nfz-lodz.pl lub telefonicznie pod nr: 42 275 49 55, 42 275 49 34.

Załącznik do pobrania:
https://www.nfz-lodz.pl/attachments/article/8839/2020_42_DEF_Zal._1%20.pdf

Link do komunikatu NFZ:

https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/dlaswiadczeniodawcow/8839-dofinansowanie-informatyzacji-swiadczen-opieki-zdrowotnej-udzielanych-przez-pielegniarki-i-polozne-dodatkowe-wyjasnienia

Dodaj komentarz