Nowe zmiany dotyczące izolacji domowej pacjentów z COVID-19 mają na celu dostosowanie czasu jej trwania do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Nowe zasady będą obowiązywać od 2.09.2020 r.:

1.       Jeśli u pacjenta nie pojawiają się objawy charakterystyczne dla COVID-19 domyślnym czasem trwania izolacji domowej jest 10 dni od momentu wykonania testu na podstawie którego rozpoznano COVID-19. 

2.       U pacjenta, który miał obecne objawy infekcji dróg oddechowych, czas trwania izolacji określa się z uwzględnieniem poniższych warunków:

a)       trwa ona minimum 13 dni od dnia wystąpienia objawów (nie od daty wykonania testu!), jeśli objawy trwają dłużej niż 10 dni czas trwania izolacji wydłuża się odpowiednio do czasu trwania występowania objawów

oraz

b)      ostatnie trzy dni izolacji muszą być bezobjawowe (bez gorączki, kaszlu, duszności)

Przykładowo – jeśli objawy wystąpiły w 5 dniu izolacji i trwają 12 dni – czas trwania izolacji wynosi 15 dni od dnia wystąpienia objawów (nie od daty wykonania testu). Jeśli objawy trwają 20 dni – czas trwania izolacji wynosi 23 dni od dnia wystąpienia objawów (nie od daty wykonania testu). 

Obowiązkiem lekarza jest przeprowadzenie teleporady (lub w przypadku braku takiej możliwości – porady w miejscu pobytu pacjenta). W chwili obecnej mają Państwo dostęp do aktualnych informacji, którzy z Państwa pacjentów przebywają w izolacji, a zatem zgodnie z przepisami należy nawiązać z nimi kontakt celem uzgodnienia terminu teleporady lub wizyty domowej. Dodatkowo: pacjenci przebywający w izolacji domowej w 7 dobie otrzymają SMS z informacją o konieczności kontaktu z lekarzem POZ celem uzyskania informacji o czasie trwania izolacji. 

Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej w 8-10 dobie lekarz POZ uzyska informację od pacjenta, że u pacjenta wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19 czas trwania izolacji będzie ustalany mając na uwadze warunki określone powyżej. Wobec tych pacjentów wymagane będzie przedłużenie czasu trwania izolacji zgodnie z poniższymi informacjami. Osoby objęte obowiązkiem izolacji w warunkach domowych są monitorowane w systemie informatycznym EWP. Trwają pilne prace w zakresie dostosowania funkcjonalności EWP i aplikacji gabinet.gov.pl do ww. rozwiązań. W okresie przejściowym (trwającym orientacyjnie około 4 tygodni) lekarze POZ będą proszeni o uzupełnianie załączonego pliku i przesyłanie go poprzez aplikację gabinet.gov.pl – jeśli zajdzie potrzeba przedłużenia izolacji powyżej 10 dnia. Na tej podstawie pracownicy NFZ, którzy otrzymają te informacje, będą dokonywać aktualizacji czasu trwania izolacji danego pacjenta w EWP. Natomiast w rozwiązaniu docelowym, w aplikacji gabinet.gov.pl zbudowana zostanie dedykowana funkcjonalność umożliwiająca bezpośrednie wprowadzenie do EWP informacji o objęciu pacjenta izolacją w warunkach domowych jak i o jej przedłużeniu, a także możliwość dostępu do wyników zleconych testów oraz danych o wszystkich Państwa pacjentach objętych kwarantanną i izolacją. Ponadto już teraz macie Państwo w ww. aplikacji możliwość elektronicznego wypełnienia i przesłania druku ZLK-1. 

Lekarz POZ nie musi wykonywać ww. czynności technicznej osobiście (wysyłania załączonego pliku, a potem również korzystanie z dedykowanej funkcjonalności w gabinet.gov.pl) – może to zrobić upoważniona przez niego osoba – tzw. asystent medyczny (analogicznie jak w przypadku e-recept i e-skierowań).

 

Dodaj komentarz